mrt 16

Verpleeghuizen, leer meer van elkaar!

Met de komst van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg houdt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inmiddels IGJ i.o.) sinds maart 2017 met een nieuw toetsingskader toezicht op de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Mijns inziens een goede ontwikkeling. De inspectie heeft hierdoor namelijk meer oog voor waar het daadwerkelijk om gaat in verpleeghuizen: de zorg die plaatsvindt tussen cliënt en zorgprofessional. Inmiddels zijn we bijna één jaar verder. Op 1 januari van dit jaar had de inspectie op basis van dit nieuwe toetsingskader 69 inspectiebezoeken afgelegd én dus ook 69 instellingsrapporten gepubliceerd op hun website. Een goudmijn aan informatie! In deze blog geef ik, na het analyseren van deze instellingsrapporten, een beeld van de uitkomsten. Daarnaast hoop ik verpleeghuizen aan te sporen om op basis van deze uitkomsten meer van elkaar te leren.

Toezicht op de kwaliteit van verpleeghuiszorg

De inspectie houdt met het nieuwe toetsingskader toezicht op drie thema’s: persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid. Bij persoonsgerichte zorg kijkt de inspectie in hoeverre een cliënt eigen regie heeft en of zorgverleners de wensen en behoeften van een cliënt kennen en daar gehoor aan geven. Bij het thema deskundige zorgverlener toetst de inspectie of er voldoende deskundig personeel is, of zij ruimte ervaren om te leren en of er wordt gewerkt volgens de geldende protocollen en richtlijnen. Binnen het laatste thema beoordeelt de inspectie of de veiligheid van de cliënt is geborgd en in hoeverre er binnen het verpleeghuis wordt geleerd van incidenten en klachten. De drie thema’s bestaan in totaal uit 17 normen. De inspectie toetst deze normen aan de hand van een vierpuntschaal: een verpleeghuis voldoet, voldoet grotendeels, voldoet grotendeels niet of voldoet niet aan de norm.

“Zoek contact, ga het gesprek aan en leer van elkaar”

 

Verpleeghuizen goed op weg, verbetering is mogelijk

Gemiddeld scoren verpleeghuizen voldoet grotendeels op de 17 normen van het nieuwe toetsingskader, hetgeen volgens de inspectie inhoudt ‘dat verpleeghuizen goed op weg zijn, maar dat verbetering mogelijk is’. Het is mooi om te zien dat op het thema persoonsgerichte zorg (daar waar het écht om gaat in de zorg!) het hoogst wordt gescoord. In negen van de tien verpleeghuizen hebben cliënten inspraak in- en afspraken over de doelen van de zorg. Daarnaast ondersteunt bijna 95% van de verpleeghuizen cliënten bij het in stand houden of uitbreiden van hun informele netwerk. Op het thema deskundige zorgverlener wordt gemiddeld het laagst gescoord. Zo voldoet bijna 40% van de verpleeghuizen (grotendeels) niet aan de norm voor voldoende deskundig zorgpersoneel. Daarnaast is er volgens de inspectie bij meer dan de helft van de verpleeghuizen verbetering noodzakelijk in het ‘methodisch werken’ en het vastleggen van dit proces in het cliëntdossier. Binnen het thema sturen op kwaliteit en veiligheid is bij de helft van de verpleeghuizen nog veel kwaliteitswinst te behalen door te leren van incidenten, fouten en klachten.

Hoe scoort uw verpleeghuis op het nieuwe toetsingskader?

Het is interessant om te zien dat verbeterpunten verschillen tussen de hoogst en laagst scorende verpleeghuizen. Namelijk, bij de 10% laagst scorende verpleeghuizen is de grootste winst te behalen in het creëren van een cultuur gericht op leren en verbeteren en in het bewaken, beheersen en systematisch verbeteren van kwaliteit. Terwijl de 10% hoogst scorende verpleeghuizen op deze onderdelen volledig voldoet. Bij de hoger scorende verpleeghuizen is de meeste winst te behalen is in het zorgen voor voldoende beschikbaar deskundig zorgpersoneel.

Tot slot

De titel van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is ‘samen leren en verbeteren’. Ik moedig u aan hiermee aan de slag te gaan. Heeft u zicht op hoe uw verpleeghuis scoort op de thema’s persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid? Wat kunt u leren van verpleeghuizen die beter scoren? Wat kunt u meegeven aan verpleeghuizen die lager scoren? Bekijk hier de scores van alle verpleeghuizen. En tot slot, zoek contact, ga het gesprek aan en leer meer van elkaar!

Marlijn Althuizen is consultant bij Advisory Healthcare bij Baker Tilly Berk. Binnen deze adviesgroep ondersteunen wij zorgaanbieders vanuit bedrijfskundig-, organisatiekundig-, en veranderkundig perspectief om de uitdagingen binnen de zorg het hoofd te bieden. Marlijn is specialist op het gebied van kwaliteit. Marlijn werkte drie jaar als inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inmiddels Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd I.O.).